Przewodniczący: - Tomasz WalkiewiczPrzedmiot działania:

  1. Udział w komisjach dokonujących przeglądu stanu technicznego placówek oświatowych na terenie dzielnicy.
  2. Ustalanie w porozumieniu z dyrekcjami szkół i przedszkoli listy remontów planowanych do realizacji.
  3. Odbiór w/w prac, zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy, z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
  4. Wnioskowanie inwestycji o charakterze oświatowym.
  5. Udział w komisjach powoływanych do rozstrzygnięcia konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.
  6. Organizacja wystaw, konkursów oraz imprez okolicznościowych we współpracy z instytucjami oświatowymi działającymi na terenie dzielnicy. 
  7. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  8. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  9. Współpraca z innymi komisjami Rady.