Przewodniczący: Tomasz Łazarów

Przedmiot działania:

  1. Planowanie i realizacja długofalowych i doraźnych przedsięwzięć w zakresie promocji dzielnicy i lokalnych wydarzeń kulturalnych.
  2. Organizacja wystaw, konkursów oraz imprez okolicznościowych we współpracy z instytucjami kulturalno-oświatowymi działającymi na terenie dzielnicy. 
  3. Działania na rzecz poszanowania miejsc pamięci narodowej.
  4. Współudział w wydawaniu materiałów promujących dzielnicę. 
  5. Aktualizacja informacji zamieszczanych na tablicach ogłoszeniowych należących do Rady.
  6. Przygotowanie materiałów i redagowanie gazetki dzielnicowej.
  7. Współpraca w zakresie aktualizacji stron internetowych dzielnicy
  8. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  9. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  10. Współpraca z innymi komisjami Rady.