Przewodnicząca: Wioletta Walerska


Rafał Zawiślak


Przedmiot działania:

 1. Planowanie przedsięwzięć dotyczących tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich, placów zabaw, zieleńców, skwerów i parków.
 2. Dokonywanie odbiorów ww. prac zlecanych i finansowanych przez Miasto realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
 3. Opiniowanie koncepcji i projektów dot. infrastruktury zieleni.
 4. Wskazywanie miejsc nielegalnych wysypisk śmieci na terenie Dzielnicy.
 5. Organizowanie akcji informacyjno – promocyjnej w zakresie ochrony środowiska dla mieszkańców Dzielnicy.
 6. Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Dzielnicy.
 7. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych i wniosków o WZ i ULICP dla inwestycji budowlanych zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa.
 8. Opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży, zamiany, użyczenia, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych, w tym ustanowienia na nich użytkowania wieczystego.
 9. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 10. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
 11. Współpraca z innymi komisjami Rady