Przewodnicząca: Barbara Baran


Przedmiot działania:

  1. Opiniowanie wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych.
  2. Planowanie i realizacja we współpracy z placówkami ochrony zdrowia działającymi na obszarze dzielnicy przedsięwzięć w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
  3. Współpraca z placówkami ochrony zdrowia na terenie dzielnicy.
  4. Określanie obszarów tematycznych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  o charakterze społecznym (konkurs ofert).
  5. Współpraca z Miejskim Zespołem Konkursowym.
  6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  7. Współpraca z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi.
  8. Współpraca z innymi komisjami Rady.