Przewodniczący: Marcin Kuś


Przedmiot działania:

  1. Współpraca z klubami, organizacjami sportowymi, mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie dzielnicy.
  2. Wnioskowanie o tworzenie nowych terenów sportowych i rekreacyjnych oraz prac remontowych obiektów sportowych na terenie dzielnicy.
  3. Odbiór w/w prac zlecanych i finansowanych przez Miasto realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy, z udziałem przedstawicieli właściwej jednostki miejskiej oraz wykonawcy.
  4. Promocja lokalnych wydarzeń o charakterze sportowym.
  5. Określanie obszarów tematycznych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o charakterze sportowym, wypoczynkowym, rekreacyjnym (konkurs ofert).
  6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  7. Współpraca z Miejskim Zespołem Konkursowym.
  8. Współpraca z innymi komisjami Rady.