Kontrowersyjna inwestycja przy ul. Myśliwskiej

Przy ul. Myśliwskiej w Podgórzu, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku „Ogród Płaszów” budowane jest osiedle – zespół trzech budynków, z których dwa mają być czteropiętrowe, a jeden ośmiopiętrowy. Przeciwko tej inwestycji protestują mieszkańcy, wiele zastrzeżeń mają również oraz radni Dzielnicy XIII.

W załączeniu przedstawiamy pismo Zarządu Rady Dzielnicy XIII skierowane do Prezydenta Miasta Krakowa oraz wystąpienia do jednostek gminnych, celem wyjaśnienie wątpliwości związanych z prowadzoną inwestycją.

Kraków, dn. 27 października 2011 r.

Sz. P.
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Zarząd Dzielnicy XIII Podgórze zwraca się z prośbą o podjecie działań mających na celu skontrolowanie i sprawdzenie zgodności z obowiązującymi procedurami i prawem, inwestycji prowadzonej przez firmę IMS przy ul. Myśliwskiej 5 (nr pozwolenia na budowę: „Decyzja nr 2158/2011 z dnia 28 września 2011 roku”).
W dniu 25 października 2011 roku wpłynęło do Rady Dzielnicy pismo wraz z podpisami mieszkańców ul. Myśliwskiej z wnioskiem o wstrzymanie budowy ww. inwestycji. Po przeanalizowaniu dokumentów oraz wcześniejszej korespondencji dot. tej inwestycji, jak również uwag zgłaszanych do MPZP „Myśliwska”, naszym zdaniem nastąpił brak konsekwencji w zapisach planów dotyczących lokalizacji tej inwestycji.
Na terenie Płaszowa do tej chwili poza 1 wyjątkiem przy ul. Lasówka, budynki wielorodzinne mają maksymalnie 4-5 kondygnacji. W związku z powyższym w uwagach do MPZP „Myśliwska” w § 1. w punkcie nr 4 Uchwały Rady Dzielnicy XIII nr LXVIII/700/2010 z dnia 13 lipca 2011 roku pojawił się zapis: „ograniczenie wysokości nowych budynków wielorodzinnych do wysokości 18 metrów na obszarze całego Planu „Myśliwska””.
W odpowiedzi na nasza Uchwałę Biuro Planowania Przestrzennego UMK podczas procedowania planu dało następującą odpowiedź: „Prezydent Miasta Krakowa nie uwzględnił uwagi, gdyż projekt planu wyznacza maksymalną wysokość zabudowy nie określając jej jako parametr obligatoryjny. Niezależnie od zawartych w projekcie zapisów, wysokość budynków w poszczególnych terenach dostosowana musi zostać do istniejącego zainwestowania, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach odrębnych, jak również docelowa wysokość budynków uzależniona będzie od dotrzymania przez inwestora pozostałych wskaźników wyznaczonych planem np. zasad obsługi parkingowej”.
W związku z powyższym w przeświadczeniu Radnych oraz mieszkańców, wysokość projektowanych budynków powinna odpowiadać zabudowie sąsiedniej w tym rejonie (budynki wielorodzinne nie przekraczają 4-5 kondygnacji). W związku z powyższym nie zrozumiała jest dla nas interpretacja Wydziału Architektury Urbanistyki zezwalająca budowę 9-cio kondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Dlatego też Zarząd Dzielnicy XIII zwraca się o skontrolowanie i sprawdzenie zgodności z obowiązującymi procedurami i prawem, inwestycji prowadzonej przez firmę IMS przy ul. Myśliwskiej 5 w świetle podjętej Uchwały Rady oraz przedstawionej korespondencji.

Z poważaniem:
Zygmunt Włodarczyk
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII

pobierz plik