Kontrowersyjna inwestycja przy ul. Myśliwskiej - c.d.

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedź Pani Prezydent Elżbiety Koterby na pismo Zarządu Rady Dzielnicy z dnia 27 października 2011 roku.

(wystąpienie Zarządu Rady Dzielnicy XIII do Prezydenta Miasta Krakowa


Pan
Zygmunt Włodarczyk
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze

Szanowny Panie

W odpowiedzi na pismo znak: Dz-13.120.750.2011 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wniosku o skontrolowanie i sprawdzenie z obowiązującymi procedurami i prawem inwestycji prowadzonej przez firmę IMS przy ul. Myśliwskiej 5 proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

W dniu 28 września 2011 r. została wydana decyzja nr 2128/2011, znak: AU-01-2.6740.1.1430.2011.BUR, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (segmenty A, B, C) z usługami w parterze (w budynku B i C), garażem podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacjami ogrzewczymi, stacją wymienników ciepła oraz:

- budowę dwóch śmietników zewnętrznych,
- budowę wewnętrznego układu drogowego z parkingami naziemnymi wraz ze zjazdem z ul. Myśliwskiej i przebudową istniejącego zjazdu z ul. Myśliwskiej oraz przebudową fragmentu ul. Myśliwskiej polegającej na wykonaniu chodnika, przebudowie kolidujących fragmentów sieci SN,
- budowę sieci energetycznych SN, NN wraz z wolnostojącą stacją trafo,
- budowę kabli oświetlenia terenu,
- budowę sieci wodociągowej Ø150,
- budowę przyłącza wodociągowego i przyłączy kanalizacji ogólnospławnej, na działce nr 1/6 obr. 19 Podgórze, przy ul. Myśliwskiej w Krakowie”.

Zatwierdzony powyższą decyzją projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Myśliwska” w Krakowie przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXIV/1540/10 z 20 października 2010 r.

Teren inwestycji położony jest w obszarze oznaczonym symbolem 11 MWU, dla którego zgodnie z § 7 pkt 1 ust. 3 lit a dla zabudowy wielorodzinnej w terenach MW i MWU ustala się maksymalną wysokość obiektów – 36 m, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu.

Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy ujęte w miejscowym planie zagospodarowania obszaru „Myśliwska” zostały ustalone m.in. na podstawie:

a) przesądzeń planistycznych, w tym:

- kierunków rozwoju ustalonych w Studium - tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności,
- wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i wz dla budynków wielorodzinnych (12 szt.) wśród nich dla zespołu budynków przy ulicy Przewóz o wysokości 24 m,
- dotyczących terenów sąsiednich – np. w planie Zabłocia dopuszcza się zabudowę do 25 m, podobnie plan Płaszowska Krzywda – 25 m,

b) oczekiwań wyrażonych we wnioskach do planu złożonych przed i po ogłoszeniu, gdzie złożono przed, 5 oraz po, 17 wniosków o możliwość realizacji zabudowy wielorodzinnej (MW i MWU); wśród nich były takie, które wnosiły o wysokości 11 kondygnacji i więcej w metrach od 27 do 42 m,
Wymienione wyżej okoliczności spowodowały zaproponowanie w pierwszej wersji projektu planu wskaźnika określającego maksymalną wysokość budynków - do 25 m.

Na wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2008 r., maksymalna wysokości obiektów w terenach MW i MWU podniesiona została z 25 do 36 metrów, licząc od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyżej położonej kalenicy dachu.

Ujęty w zatwierdzonym decyzją nr 2128/2011 z dnia 28 września 2011 r., znak: AU-01-2.6740.1.1430.2011.BUR, projekcie budowlanym zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych składa się z budynków IV, V, VI i IX kondygnacyjnych, z których najwyższy posiada wysokość 29,50 m, a zatem nie przekracza maksymalnej wysokości określonej w miejscowym planie zagospodarowania dla przedmiotowego obszaru – 36 m.

Wyżej wymieniona decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna w dniu 15 października 2011 r. i podlega wykonaniu. Zgodnie z wyrażoną w art. 16 Kodeksu postępowania administracyjnego zasadą trwałości decyzji ostatecznych jej wzruszenie może nastąpić jedynie w trybach nadzwyczajnych określonych w przepisach, tj. poprzez wznowienie postępowania (art. 145), stwierdzenie nieważności decyzji (art. 157 § 2 w zw. z art. 156) albo jej uchylenie lub zmianę (art. 154, 155, 161, 162 § 2, 163).

W związku z faktem, iż zarówno informacje podane przez Pana we wniosku o przeprowadzenie kontroli, jak też przywołane powyżej ustalenia dotyczące przedmiotowej sprawy nie potwierdzają wystąpienia nieprawidłowości przy sporządzaniu planu i wydawaniu decyzji ani też zaistnienia przesłanek wskazujących na konieczność uruchomienia któregokolwiek z nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji administracyjnej, uznaję, iż brak jest podstaw do wszczęcia przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK doraźnego postępowania kontrolnego dotyczącego inwestycji przy ul. Myśliwskiej 5.

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta Krakowa
Elżbieta Koterba
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa