MPZP Stare Podgórze - Czyżówka

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 18 października 2013 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze-Czyżówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Podgórze-Czyżówka" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 29 października do 28 listopada 2013 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, w godzinach pracy Biura.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

-wtorki: od 14:30 do 16:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Stare Podgórze-Czyżówka" dla części projektu planu podlegającej ponownemu wyłożeniu, zostanie przeprowadzona w dniu 13 listopada 2013 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

 

Uwagi do części projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegającym ponownemu wyłożeniu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2013 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl .

Zakres części projektu planu, ponownie wykładanej do publicznego wglądu, obejmuje zmiany w Tekście Planu i na Rysunku Planu wyróżnionej kolorem, w przedmiocie:

1. zmiany zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami MW/U.1 oraz U.5, w zakresie zaznaczonym w Tekście Planu i na Rysunku Planu,

2. zmiany zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolami ZP.3, KDG.1, KDG.2, KDD.1, KDD.2 oraz TK.1 w zakresie zaznaczonym w Tekście Planu,

3. zmiany wielkości powierzchni terenów pomiędzy wyznaczonym terenem KDD.1 a terenem U.5, w zakresie zaznaczonym na Rysunku Planu,

4. zmiany sposobu obsługi komunikacyjnej terenów oznaczonych symbolami U.1 i U.2, w zakresie zaznaczonym w Tekście Planu,

5. zmiany brzmienia nazwy reliktów Twierdzy Kraków, w zakresie zaznaczonym w Tekście Planu i na Rysunku Planu.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian dodatkowo w Tekście Planu oraz na Rysunku Planu dokonano stosownych korekt redakcyjnych.