Budżet 2015 - czyli co zostanie sfinansowane ze środków Dzielnicy XIII?

Na ostatniej swojej sesji w dniu 17 lutego, Rada Dzielnicy XIII Podgórze podjęła uchwałę w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XIII Podgórze, czyli  mówiąc prościej Rada przyjęła budżet Dzielnicy XIII Podgórze na 2015 rok. Do podziału mieliśmy kwotę w wysokości 3 189 710 zł.

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez dzielnice są w tym roku wyższe niż w latach poprzednich. Wynika to przede wszystkim z lepszej sytuacji finansowej miasta, której efektem było m.in. przyznanie przez Radę Miasta dodatkowych środków dla dzielnic. Cała tegoroczna pula środków została podzielona według nowych zasad, określonych w nowoprzyjętych w roku ubiegłym statutach dzielnic. 

Ustalenie wysokości środków finansowych dla poszczególnych dzielnic  odbyło się na podstawie algorytmu, wg którego: 40% środków dzielonych jest po równo dla każdej Dzielnicy, kolejne 40% proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej z Dzielnic, a pozostałe 20% środków proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością miasta. W efekcie takiego podziału nasza dzielnica otrzymała środki finansowe w wysokości 3 189 710 zł. 

W latach poprzednich środki, którymi dysponowała dzielnica dzielone były na zadania priorytetowe i powierzone. W tym roku po raz pierwszy środki te stanowią jedną pulę. Ich wydatkowanie obostrzone jest zapisami Statutu. Dzielnica zobowiązana jest rozdzielić środki finansowe w następujący sposób:

  • minimum  70% na zadania ujęte w § 3 pkt 1 lit. a-d. (tj. prace remontowe placówek oświatowych; budowa, modernizacja i remonty ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów, osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz miejskiej infrastruktury drogowej)
  • minimum 5% na realizację dzielnicowych programów wspierania osób niepełnosprawnych.
  • maksymalnie 2% na zadania w zakresie obsługi administracyjno-biurowej Rady i Zarządu
  • maksymalnie 2% na zadania w zakresie komunikacji z mieszkańcami 

Budżet Dzielnicy na 2015 roku został uchwalony jeszcze przez Radę 6 kadencji. Jednak w związku z wyżej opisanymi zmianami Rada była zmuszona do rozdysponowania środków jeszcze raz – zgodnie z zapisami nowych statutów. Należy przy tym zaznaczyć, że podstawą tegorocznych decyzji Rady były uchwały zeszłoroczne. Dzięki dodatkowym środkom mogliśmy zwiększyć liczbę zadań do zrealizowania. 

Dzieląc tegoroczny budżet największe środki Rada przeznaczyła na zadania z zakresu budowy, modernizacji i prac remontowych miejskiej infrastruktury drogowej - 1 572 674 zł.  Najdroższą pozycję w tym działaniu stanowią liczne remonty ulic i chodników. Uzupełnia je m.in. budowa oświetlenia oraz prace projektowe dotyczące przyszłych inwestycji.  475 000 zł przeznaczonych zostało na budowę, modernizację i  prace remontowe ogródków jordanowskich, zieleńców oraz skwerów. Największymi pozycjami w tym działaniu są: modernizacja i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku Bednarskiego oraz zagospodarowanie terenu zielonego przy zbiorniku Bagry.

Na prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków zaplanowano 454 500 zł. Dzięki tym środkom uda się przeprowadzić remonty w dziesięciu placówkach oświatowych. Kolejnym znaczącym elementem budżetu jest dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia – na cel przeznaczono 196 000 zł. Pod działaniem tym kryją się m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS, dofinansowanie działalności Domu Kultury „Podgórze”, w tym także remonty jego placówek, organizacja szkolnych i przedszkolnych wydarzeń oraz konkursów, a także doposażenie bibliotek czy pracowni szkolnych. Niewiele mniej bo 159 486 zł asygnowano na dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych. Największy udział w tym działaniu ma likwidacja barier architektonicznych w celu dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ostatnim znaczącym pod względem wysokości środków elementem budżetu są lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne, na organizację których przeznaczono 114 350 zł. W tym roku środki te wydatkowane zostaną m.in. na dalszą część obchodów 100-lecia połączenia Podgórza z Krakowem, organizację imprez kulturalnych, w tym Podgórskiej Jesieni Kulturalnej i Letnich Koncertów Podgórskich, a także na Święto „Rękawka”. Pozostałe działania, pomiędzy które rozdzielono środki to: budowa, modernizacja oraz prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (43 800 zł), komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy (36 000 zł), program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków" (27 900 zł) oraz dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (10 000 zł).

Nie wolno również zapominać o 100 000 zł przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pulę środków, którymi dysponuje Dzielnica XIII Podgórze w 2015 roku uzupełnia kwota 34 000 zł przeznaczona na obsługę dzielnicy.

Szczegółowy podział środków wykazany jest w załączniku do uchwały nr VII/60/2015. Można się z nim zapoznać tutaj. 

Jacek Młynarz