Budżet "13" na 2018 rok

Na ostatniej sesji rozdysponowaliśmy środki wydzielone do dyspozycji Rady Dzielnicy XIII Podgórze na 2018 rok. Mówiąc potocznie przyjęliśmy budżet Dzielnicy. Kwota jaką dysponowaliśmy wynosiła 2 948 403 zł.

Największa pula środków została przeznaczona na budowę, modernizację, prace remontowe miejskiej infrastruktury drogowej – 1 578 903 zł. Na pozycję tą składają się m.in. liczne remonty dróg i chodników na terenie dzielnicy (m.in. ul. Łutnia, Rzebika, Niwy, Stroma, Legionów Piłsudskiego) oraz oświetlenie Mostu Retmanśkiego i ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej. W ramach tej pozycji 250 000 zł przeznaczyliśmy na rewitalizację Placu Niepodległości.

Drugą pod względem wielkości kategorią kosztów są prace remontowe szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków. Na te działania Rada przyznała 486 000 zł. Dzięki tym środkom zostaną przeprowadzone remonty w dziesięciu placówkach oświatowych.

Bardzo istotnym elementem budżetu jest dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia, na który przeznaczyliśmy 206 000 zł. Pod działaniem tym kryją się m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS, dofinansowanie działalności Centrum Kultury Podgórze oraz organizacja szkolnych i przedszkolnych wydarzeń oraz konkursów. W roku 2018 znaczne środki z tej puli (50 000 zł) przeznaczane zostały dla szkół na organizację wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Lokalne wydarzenia oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne to koszt 193 000 zł. Środki te zostaną wykorzystane na organizację Podgórskiej Jesieni Kulturalnej, Lata nad Bagrami, Tradycyjnego Święta Rękawki, Letnich Koncertów Podgórskich, dożynek, itd.

Niewiele mniej, 151 500 zł, to koszt dzielnicowego programu wspierania osób niepełnosprawnych. Środki wykorzystane zostaną m.in. dofinansowanie prac remontowych w placówkach opiekuńczych, zakup przyrządów do rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz organizację integracyjnych pikników i wycieczek.

95 000 zł przeznaczyliśmy na budowę, modernizację i prace remontowe ogródków jordanowskich, zieleńców, skwerów. Największe zadania w tej części budżetu to "realizacja zagospodarowania terenów wokół Stawu Płaszowskiego".

Znaczącym elementem budżetu jest również program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków – "Bezpieczny Kraków", którego wartość w roku 2018 określono na kwotę 76 000 zł (dofinansowanie jednostek Straży Pożarnej, IV oddziału Straży Miejskiej, V komisariatu Policji).

Pozostałe działania, pomiędzy które rozdzielono środki to: budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (35 000 zł), komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy (25 000 zł) oraz dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (2 000 zł). Środki te uzupełnia kwota przeznaczona na dzielnicowy budżet obywatelski (100 000 zł).

Szczegóły można znaleźć w uchwale nr XLV/510/2017 z 18 lipca dostępnej tutaj. Wstępna uchwała rozdysponowująca środki została podjęta w maju.