Konkurs ofert na organizację żłobka przy ul. Lipskiej

Gmina Miejska Kraków ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Lipskiej w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 dla dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie opieki w formie żłobka dla 100 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych w wieku do lat 3, które ukończyły 20 tydzień życia i mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków z jednoczesnym zawarciem umowy zawierającej warunki dzierżawy nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Lipskiej przeznaczonej na prowadzenie żłobka.

Planowany termin rozpoczęcia prowadzenia żłobka przy ul. Lipskiej w Krakowie – 1 stycznia 2018 r. Realizacja zadania do 31 grudnia 2020 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami uczestnictwa w otwartym konkursie ofert od poniedziałku do piątku w Biurze ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 w godz. 7.30 - 15.30 lub na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce: opieka nad dzieckiem do lat 3.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 19 października 2017 r. do godz. 15.30.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronach BIP i w siedzibie Biura niezwłocznie po podpisaniu Zarządzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa zatwierdzającego wynik postępowania konkursowego.

Określa się termin związania ofertą na nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert. Ogłaszający Konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu – zgodnie z art. 18 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski dotyczące uzasadnienia wyboru lub odrzucenia danej oferty można składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu udzielane są pod numerem telefonu 12 616 94 90 i 12 616 92 84.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Wzór umowy
  3. Wzór oferty