Porozmawiaj o planie dla rejonu ul. Przewóz

W czwartek, 25 października odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wykładanym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ul. Przewóz”. Spotkanie odbędzie się o godz. 15.30 w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10.

Plan ma na celu ochronę istniejących terenów zieleni (m.in. ROD "Słoneczny", ROD "Zakłady futrzarskie" i park "Ogród Płaszów") oraz określenie nowych zasad zagospodarowania dotychczasowych terenów inwestycyjnych. Plan ten połączy zatem funkcję ochronną i porządkująco-inwestycyjną oraz stanowić będzie ważny element budujący ład przestrzenny miasta.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją dostępny jest do wglądu w dniach od 17 września do 6 listopada 2018 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został także na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

  • poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 12:00 – 14:00
  • środy: 13:30 – 15:30

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2018 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Rejon ulicy Przewóz” można znaleźć TUTAJ.