MPZP "Rejon ulicy Nowohuckiej i Klimeckiego"

W środę, 12 grudnia, odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru “Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego”. Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Krakowa na Placu Wszystkich Świętych 3-4, Sala im. Józefa Dietla. Uwagi należy składać do 25 stycznia 2019 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony jest do wglądu od 10 grudnia 2018 r. do 11 stycznia 2019 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt oraz dnia 24 grudnia 2018 r.) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest także na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=74764.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

  • poniedziałki, wtorki, środy i piątki: 11:00 – 13:00
  • czwartki: 13:00 – 15:00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2019 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Więcej na temat projektu planu miejscowego obszaru “Rejon ulic Nowohuckiej i Klimeckiego” można znaleźć na http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=74764.